یک نمونه طرح درس ریاضی منتخب در جشنواره الگو های برتر تدریس سال 88-87

باسمه تعالی

مشخصات کلی :

نام درس : ریاضی          نام آموزگار : بقائیان             موضوع درس : تفریق صفحات 55و54

مدت اجرا : 45 دقیقه            پایه ی : دوم                 نام آموزشگاه :.........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهداف کلی :

-        پیدا کردن جواب تفریق با استفاده از جمع های ده (حیطه ی شناختی )

-         تفریق اعداد یک رقمی از اعداد دو رقمی مثل  =5-12 را با استفاده از نی و مهره های رنگی . (حیطه مهارتی )

-         علاقمندی نسبت به حل تمرینات و مسائل مربوط به تفریق .(حیطه ی نگرش)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس :

- با استفاده از نی هایی که در اختیار شان قرار می گیرد تفریق هایی نظیر....= 5-12 را با باز کردن بسته ی ده تایی و برداشتن 5 نی از ده تایی ها و جمع باقی مانده ده که 5 است و جمع  2 با  5    به جواب تفریق  یعنی 7 پی می برد. (حیطه ی مهارتی )

- پاسخ های تفریق های مربوط به درس را می نویسد .(حیطه ی شناختی )

- جند نمونه از تفریق های نظیر تفریق فوق را همراه با مهره های رنگی که در اختیار دارد انجام می دهد. (حیطه ی مهارتی )

-مسئله های مربوط به تفریق ها راپاسخ می دهد . (حیطه ی شناختی )

- به حل تمرین ها ومسائل مورد نظر علاقه و اشتیاق نشان می دهد . (حیطه ی نگرشی )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعیین الگو و روش یا فن تدریس : 

مکانیزم پرسش و پاسخ ایفای نقش با طرح یک مسئله و کشف جواب توسط خود دانش آموز

 ( روش اکتشافی ) و ( همیاری مشارکتی ) روش مورد استفاده در تدریس می باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهیه ی رسانه و وسایل آموزشی (بسته های آموزشی ) :

کتاب درسی , گچ, تخته سیاه , نی (بسته های ده تایی و یکی به تعداد گروه ها ) مهره ها ی سوزنی رنگی که در اختیار کلیه ی دانش آموزان قرار می گیرد و دو نفر دانش آموز برای ایفای نقش فروشنده وخریدار و تشکیل یک فروشگاه مجازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزشیابی آغازین :   (5 دقیقه )

سلام و احوالپرسی از دانش آموزان , دقت در وضعیت جسمی و روحی آن ها , حضور و غیاب و جویا شدن از احوال غایبین احتمالی , بررسی تکالیف و گروه بندی

پس از گروه بندی بچه ها با تهیه ی میوه های مقوایی که قبلا تهیه شده و نام هر گروه می باشد و برداشتن میوه ها توسط بچه ها باچشمان بسته ,هر کدام از آنها در گروه خودشان که عکس میوه ی هر گروه روی میز ها نصب شده است قرار می گیرند و بعد باچند پرسش به سراغ درس جدید می رویم . سوال ها از درس قبل که به جمع و تفریق های متناظر مربوط می باشد.

 

خوب : دختر گلم زهرا خانم به ما می گوید که  10= .....+ 8  ؟     آفرین

وجمع نظیر آن را معصومه می گوید .   10= 8+ 2            هزار آفرین

حالا ثنا برای این جمع یک تفریق بگوید.   .....= 8 10   درسته . متشکرم

چون قبلا جمع های ده خیلی تاکید شده سریع چند سوال دیگر هم از بچه ها در همین خصوص انجام داده و سوالاتی مربوط به تساوی های  .....+ 10= 14 می پرسیم و بچه ها را که به سوالات پاسخ درست داده اند به روش های مختلف تشویق می کنیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایجاد انگیزه :

برای ایجاد انگیزه از ده نفر از دانش آموزان استفاده می کنیم که قبلا برای ایفای نقش مورد نظر انتخاب و توجیه شده اند . یک بسته ی ده تایی مداد و چند یکی در یک فروشگاه مجازی دراختیار  بازیگران قرار داده و نمایش شروع می شود. فاطمه که خریدار است می خواهد از فروشگاه 7 مداد بخرد و فروشنده هم یک بسته ی ده تایی و 2 یکی مداد دارد . که چون فقط 2 تا یکی دارد و پیرمرد ی بی سواد است می گوید دخترم من 7 مداد ندارم برو از جای دیگری بخر . فاطمه می گوید حاج آقا خوب بسته های ده تایی را باز کن و 7 مداد به من بده و او به هوش فاطمه آفرین گفته این کار را انجام می دهد و بعد از رفتن فاطمه آهسته باخود فکر می کند که حالا چند مداد برای خودش باقی مانده است که در این قسمت از نمایش از بچه ها می خواهم در گروه مشورت کرده و پاسخ درست را به کلاس ارائه داده و فروشنده را راهنمایی کنند.

دانش آموزان راه های درست حل مسئله و پاسخ آن را کشف کرده و پاسخ های آن را می پذیریم و گروه ها را تشویق می کنیم . از بازیگران نمایش تقدیر شده و به سراغ ارائه ی درس می رویم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارائه ی درس جدید :

در ارائه ی درس جدید با توجه به نمایش دو موضوع و نام درس را از بچه ها سوال کرده و با خط خوش روی تابلو می نویسیم .                  تفریق

با یاد آوری چند تفریق مربوط به ده مثل  ..... = 6-10 روی تابلو جواب را از بچه ها پرسیده و یک سوال نیز در خصوص اعداد و ارزش آن (اعداد 10تا 19 ) نوشته ویادآوری می نماییم مثل 13 یعنی؟یک ده تایی وسه یکی

پس از یادآوری مفاهیم فوق بانوشتن فوق با نوشتن تفریق ....=9-15 وبا در اختیار قرار دادن نی در گروه ها از آن ها می خواهم که با مشارکت یکدیگر مثل فروشنده وخریدار نمایش ,عمل کنند. چون نمی توانند 9 را از 5 یکی کم کنند , به5 کاری ندارند , به سراغ بسته ی ده تایی رفته آن را باز می کنند از ده 9 تا را کم کرده یکی باقی  می ماند + 5 که قبلا داشتیم 5+1 می شود 6 به پاسخ می رسند. همراه با توضیح و نظارت معلم .

بعد از آن به هرکدام از گروه ها یک عبارت تفریق داده و می خواهیم از همین روش جواب را پیدا کرده ویک نفر به نمایندگی از سایر اعضا پاسخ را همراه با نی های باقی مانده برای بچه ها شرح دهد. در مرحله ی نیمه مجسم نیز باکشیدن تصاویری جذاب روی تابلو و نوشتن یک عبارت تفریق باطرح یک داستان تفریق را حل می کنیم . 

 


1                                                                                                                  10


بچه ها ی خوب من چند برگ روی تابلو کشیده ام ؟                                  .......=8-10

آفرین یازده تا   یازده یعنی یک ده تایی و یک یکی

خب بچه ها من می توانم از یک یکی 8 تا کم کنم ؟

آفرین درسته ! نمی توانم چه کار کنم ؟ نیلوفر بگه .

متشکرم دختر خوبم وبا دقتم . درسته . به آقای یک می گوییم شما چون کوچولو یی فعلا صبر کن حرف نزن ما الان به سراغ تو می آییم . بعد می رویم سراغ ده تایی ها و از ده 8 تا بر می داریم . چند تا می ماند ؟ ! 2تا آفرین برشما خوب حالا باید چه کار کنم ؟ برم سراغ یک و اونو با 2 جمع کنم 2+1 می شود ؟ 3 هزار آفرین پس توی مربع (جای خالی ) می نویسیم 3  . فهمیدید بچه ها ؟! آفرین چه دختر های باهوش وزرنگی . حالا که خوب درس جدید رو فهمیدید برای این که خوب خوب یادبگیرید وفراموش نکنید می ریم سراغ بازی !!!

همه بازی های سوزنی روی میز .

بعد  با نوشتن یک تفریق می خواهیم که همه همزمان با مهره ها ی رنگی شان آن را حل کنند. وما هم نظارت می کنیم .            ......= 6-13   

با این توضیح که ده تا مهره را بایک رنگ وسه تارا بارنگی دیگر روی صفحه بچینند. بعد از چیدن همه و نظارت به کار درست آن ها به این ترتیب :

 

3                                                                                                                  10

حالا از بچه ها می خواهم که به 3  کوچولو کاری نداشته باشند و از آقای ده 6 تا مهره کم کنند به این شکل 

  

خوب بچه ها چند مهره از ده تا مهره براتون باقی مانده ؟      4تا

حالا می رویم به سراغ ؟ به سراغ  3 کوچولو و اونو با 4 جمع می کنیم .

سه و چهار ؟! آفرین برهمه ی شما  7 جواب ما می شه 7 عالی بود.

در صورت نیاز ووجود فرصت یک عبارت دیگر هم تمرین می شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع بندی :

چند نفر از بچه ها پای تابلو آورده می خواهیم تفریق های مورد نظر رابا راه حل و توضیح جواب بدهند . درضمن دربین تفریق ها تفریقی مطرح می کنیم مانند  .... = 4- 16  که بتوانند از یکی ها 4 تا کم کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزشیابی تکوینی :

کتاب ها را باز کرده  و تمرین های بالا صفحه ی 55 و 54 را حل  نمایند . ( با کنترل و رفع اشکال )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعیین تکلیف :

مسئله های صفحه ی 55 را همه ی بچه ها در دفتر ریاضی باخط خوش بنویسیند و پاسخ دهند . با توجه به شناختی که نسبت به دانش آموزان داریم دو نوع تکلیف مشخص می کنیم .

بچه هایی که نیاز به کار بیشتر دارند  5تا از تفریق های بالای صفحه 55 را انتخاب کرده در دفتر ریاضی نوشته وبرای آن شکل بکشند .

گروه دوم که قوی تر هستند برای سه تا عبارت بالای صفحه 55 مسئله سازی کنند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختتامیه :

صلوات برمحمد وآل محمد (ص)                    والسلام

خدایا چنان کن سرانجام کار                                             توخشنود باشی وما رستگار

نوشته شده توسط گلچین آتین در یکشنبه نهم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 12:20 | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ

درباره ی ما


مهربانان سلام
زندگی صحنه ی هنر نمای هنرمندانه ما است که هر کسی در آن نغمه سرایی می کند و خارج می شود ، چه زیباست آن هنگام که نغمه ی عاشقانه و خالصانه ما را همگان به خاطر سپارند و زمزمه کنند .همراهان و مهربانان نظرات و پیشنهادات ارزنده شما در این صحنه، رهگشا و پیشرو ما در رسیدن به اهداف است .
با تشکر

مطالب گذشته

هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته دوم اسفند ۱۳۹۰
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۰
هفته دوم بهمن ۱۳۹۰
هفته دوم دی ۱۳۹۰
هفته اوّل آذر ۱۳۹۰
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته سوم فروردین ۱۳۹۰
هفته دوم فروردین ۱۳۹۰
هفته سوم اسفند ۱۳۸۹
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۹
هفته سوم بهمن ۱۳۸۹
هفته دوم بهمن ۱۳۸۹
هفته چهارم دی ۱۳۸۹
هفته سوم آذر ۱۳۸۹
هفته اوّل آذر ۱۳۸۹
هفته چهارم آبان ۱۳۸۹
هفته سوم آبان ۱۳۸۹
هفته دوم آبان ۱۳۸۹
هفته اوّل آبان ۱۳۸۹
هفته چهارم مهر ۱۳۸۹
هفته سوم مهر ۱۳۸۹
هفته دوم مهر ۱۳۸۹
هفته اوّل مهر ۱۳۸۹
هفته سوم مرداد ۱۳۸۹
هفته چهارم تیر ۱۳۸۹
هفته سوم تیر ۱۳۸۹
هفته دوم تیر ۱۳۸۹
هفته چهارم خرداد ۱۳۸۹
هفته سوم خرداد ۱۳۸۹
هفته دوم خرداد ۱۳۸۹
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۸۹
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۸۹
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۸۹
هفته دوم فروردین ۱۳۸۹
آرشيو

دوستان من

وبلاگ شخصی علی اکبر زاده
مهدوي ، شهر تهران
شايستگان ، اصفهان
سجاديه، اصفهان
شاهد خاندان قفلي ، خراسان رضوي
شاهد امام خميني ، استان مركزي
کلاس ساکت
آموزش ابتدایی
برای بچه ها
خوزمرگان1
خوزمرگان
داستان وحکایت
یادداشت های یک خانم معلم
کلاس دوست داشتنی
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
آموزگار آمالی
مسابقه اینترنتی
آموزش ابتدایی
سوالات علمی پایه پنجم
اختلالات یادگیری
گروههای آموزشی مدارس منطقه 11 سما
مديريت اجرايي گــروهـهـای آمـوزشـی ( متوسطه - راهنمايي - ابتدايي)
خاکم نکنید بزارید اونم برسه...
تجربه های علمی علی اکبرزاده
مشکلات یادگیری و رفتاری
گزارشهای یک معلم
طراحی قالب بلاگفا
نوشته های معلمی در ترکیه
خاطرات یک معلم از اعزام به کشور مکزیک
آموزش ابتدایی زیر بنای آموزش و پرورش
بچه های کلاس اولی من
وب نامه شفیعی مطهر
شاهنامه
گل آقا
داستانهای شاهنامه
استاد آنلاین (آموزش فتوشاپ)
انصاري ، خراسان رضوي
آهنگ های کودکانه
آزمایشات متنوع
کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی بجنورد
سرگروه آموزشی چندپایه ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه پنجم ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه سوم ابتدایی بجنورد
گروه آموزشی پایه دوم ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه اول ابتدایی بجنورد
کتابخانه کودکان
شبکه آموزش
آشپزی درجه یک
پسرم پویا
وب ساخت تخصصی کودکان
مغام آراز- آموزش ابتدایی
فکر نو
کاردستی های جدید
اکرم سمساریان
لذت آشپزی
قالب وبلاگ
خدمات وبلاگ

ابزار

RSS
Powered by
Blogfa

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ gradeseconde محفوظ می باشد.
طراحی شده توسط یاس تم

خدمات وبلاگ نویسان

ابزار وبلاگ نویسان

مقاله

مقاله

مقاله

مقاله

مقاله

سئو

سوالات نهایی خرداد

دانلود

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اسکریپت

بازی آنلاین

Star Photo